ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là gì?

Là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường 2014, việc Đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Vì sao phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

- Mục đích của việc lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM) để biết được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh so với mức tiêu chuẩn quy định, từ đó thẩm định xem có cấp quyết định phê duyệt dự án hay không.

- Ráng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong vấn đề bảo vệ môi trường nơi hoạt động của dự án.

- Hợp thức hóa quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phát triển KT – XH đi đôi với bảo vệ môi trường.

Quy trình lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

- Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng thủy văn

- Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH

- Thu mẫu nước, mẫu không khí,mẫu đất tại khu vực dự án và phan tích tại phòng thí nghiệm

- Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án

- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh

- Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án

- Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án

- Xây dựng chương trình giám sát môi trường

- Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo

Vai trò và ý nghĩa trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Vai trò lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM:

- Là công cụ quản lý môi trường có tính chất phòng ngừa

- Giúp chọn phương án tốt để khi thực hiện dự án phát triển ít gây tác động tiêu cực đến môi trường.

- Giúp nhà quản lý nâng cao chất lượng của việc đưa ra quyết định

- Là cơ sở để đối chiếu khi có thanh tra môi trường

- Góp phần cho phát triển bền vững

Ý nghĩa khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

- Khuyến khích quy hoạch tốt hơn

- Tiết kiệm thời gian và tiền trong phát triển lâu dài

- Giúp Nhà nước, các cơ sở và cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ hơn

Mọi thông tin chi tiết, thắc mắc về các loại hồ sơ bảo vệ môi trường, bạn vui lòng trao đổi với chúng tôi tại:

 

Gọi điện SMS Chỉ Đường