Dịch Vụ Tư Vấn Lập Hồ Sơ Môi Trường

Dịch Vụ Tư Vấn Lập Hồ Sơ Môi Trường

Dịch Vụ Tư Vấn Lập Hồ Sơ Môi Trường

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CẦN THIẾT CHO DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CẦN THIẾT CHO DOANH NGHIỆP
 

              Để chính thức đi vào xây dựng dự án cũng như hoạt động cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp cần có đầy đủ các hồ sơ môi trường, căn cứ theo các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư sau:

  • Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.
  • Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015.
  • Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015 – Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
  • Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2015 - Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
  • Căn cứ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 – Quy định về chất thải rắn nguy hại

            Công ty Dương Duỳnh xin gửi đến Doanh nghiệp “Sổ tay môi trường” thống kê các thủ tục môi trường cơ bản nhất mà Doanh nghiệp cần thực hiện trước và sau khi đi vào hoạt động.

1.      Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa đi vào hoạt động 
      Trước khi đi vào hoạt động xây dựng dự án, các nhà doanh nghiệp tùy từng quy mô, ngành nghề sẽ tiến hành lập các hồ sơ môi trường ban đầu như sau:

1.1. Đánh giá tác động môi trường

     - Áp dụng đối với các dự án quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP;

     - Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường khi:

      + Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

     + Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; 

      + Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; 

      + Theo đề nghị của chủ dự án.

1.2. Lập kế hoạch bảo vệ môi trường (thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường)

     - Cho các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II và Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP

     - Lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các trường hợp sau: 

         + Thay đổi địa điểm; 

         + Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.

2.      Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động, vận hành dự án

      Sau khi đi vào hoạt động chính thức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa tiến hành lập một trong hai hồ sơ trên (Đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường) thì phải tiến hành lập “Đề án bảo vệ môi trường”. Có 2 loại:

2.1  Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

       - Các cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và không có một trong các văn bản sau:

          + Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

          + Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;

        - Lập và đăng ký lại đề án bảo vệ môi trường khi: Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung hoăc thuộc đổi tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động bảo vệ môi trường nhưng không có một trong các văn bản như trên.

2.2. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

     Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường và không có một trong các văn bản sau:

       + Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

       + Giấy xác nhận đăng ký bản cảm kết bảo vệ môi trường;

       + Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

    - Lập lại đề án bảo vệ môi trường khi:

     Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 18/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không có một trong các giấy tờ dưới đây:

         + Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường;

         + Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung;

         + Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

         + Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

         + Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

3.      Các hồ sơ môi trường khác

     Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đã đi vào hoạt động đã thực hiện các hồ sơ môi trường ban đầu tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế mà cần thiết hoặc không cần thiết thực hiện tiếp tục các hồ sơ sau:

3.1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

      Đi kèm với 01 trong 02 hồ sơ trên, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động bắt buộc phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

     - Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng/lần.

     - Đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng/lần.

     - Riêng đối với tỉnh Bình Dương, các cơ sở phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng/lần.

3.2. Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Căn cứ Nghị Định 38/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/6/2015 và được hướng dẫn bởi Thông Tư 36/2015/TT-BTNMT có hiệu lực 1/9/2015)

       Đối với các chủ nguồn thải CTNH phát sinh thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng lớn hơn 120 kg/năm đối với các CTNH có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT hoặc 600 kg/năm đối với CTNH có chứa các thành phần nguy hại khác.

        - Chủ nguồn thải CTNH đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH khi có một trong các trường hợp sau:

           + Thay đổi, bổ sung về loại hoặc tăng từ 15% trở lên đối với số lượng CTNH đã đăng ký;

          + Thay đổi địa điểm cơ sở phát sinh CTNH trong phạm vi một tỉnh nhưng không thay đổi chủ nguồn thải CTNH hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở;

           + Bổ sung theo cơ sở phát sinh CTNH hoặc giảm các cơ sở đã đăng ký;

           + Thay đổi, bổ sung công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý CTNH phát sinh nội bộ;

           + Phát hiện việc kê khai không chính xác khi đăng ký chủ nguồn thải CTNH so với thực tế hoạt động.

3.3. Xin giấy phép khai thác nước ngầm

        Khai thác nước mặt cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp vượt quá 100m3/ngày đêm (theo điểm c, khoản 2, điều 16, Nghị định 201/2013/NĐ-CP).

3.4. Xin giấy phép khai thác nước mặt

         Khai thác nước mặt cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp vượt quá 100m3/ngày đêm (theo điểm c, khoản 2, điều 16, Nghị định 201/2013/NĐ-CP).

3.5. Hồ sơ xin phép xả thải

         Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả nước thải với quy mô vượt quá 5m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ.

           Cơ sở đã có hệ thống xử lý nước thải.

3.6. Lập báo cáo hoàn thành sau khi hoàn thành các hạng mục đã cam kết trong các thủ tục môi trường trên khi dự án đi vào hoạt động;

3.7. Lập kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (Quy định tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất)

     Áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh, sử dụng và sản xuất hóa chất (quy định tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất

     Việc không thực hiện hoặc không chấp hành đầy đủ các quy định về môi trường, thực hiện lập đầy đủ các hồ sơ môi trường, thủ tục môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 117/2009/NĐ – CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường; tùy theo mức độ và quy mô mà đơn vị có thể bị phạt, thu hồi giấy phép hoặc đóng cửa…

      Để khách hàng biết được mình phải làm cần phải làm những gì để hoàn thành bộ hồ sơ môi trường -hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH

528/5A Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp HCM

Điện thoại: 0949825262 - anh Thành

 

 

 

Gọi điện SMS Chỉ Đường